Turistický magazín

PRŮVODCE TURISTŮ NEJEN ÚSTECKÝM KRAJEM

Podbořansko

Autor článku:

Karel Punčochář

Karel Punčochář

PROFIL

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

Publikováno: 21.10.2019

AKTUALIZACE: 1.3.2020

Klub českých turistůRozhledna - vyhlídka

Rubrika: Reportáž z akce / Rozhledna - vyhlídka

Region: Podbořansko • Destinace: Dolní Poohří

VÝLET NA TAJEMNÝ WOGASTISBURG

S TURISTY KČT LOKO ÚSTÍ NAD LABEM

Wogastisburg bylo slovanské hradiště, u kterého proběhla v roce 631 nebo 632 bitva mezi slovanskými kmeny Sámovy říše a franskými vojsky krále Dagoberta I. V této bitvě dosáhlo slovanské vojsko významného vítězství. Co tomu předcházelo a jak jsme výlet podnikli se dozvíte dále.

Členové odboru KČT Loko Ústí nad Labem před zámkem Krásný Dvůr.

Foto: Karel Punčochář

ČLenové odboru KČT Loko Ústí nad Labem před zámkem Krásný Dvůr na začátku svého putování za Wogastisburgem.

PŘÍČINY TAŽENÍ

Dle kroniky Historia Francorum, jediného věrohodného písemného zdroje, byli v devátém roce vlády krále Dagoberta I. (631/632) kdesi na území Sámovy říše přepadeni franští kupci. Následně na Sámův dvůr přišel králův vyslanec Sicharius s požadavkem na spravedlivou náhradu za kupce, které Sámovi lidé povraždili, a za majetek, kterého se protizákonně zmocnili. Sámo odmítl škodu nahradit a chtěl ustanovit soudy pro spory mezi oběma stranami. Poté propukla hádka a následně byl Sicharius vykázán. Následkem této diplomatické roztržky začalo franské válečné tažení.

FRANSKÉ TAŽENÍ

Frankové vpadli do Sámovy říše zřejmě ve třech proudech (vojsko rozdělené na více částí se lépe uživilo drancováním, a zároveň vyplenilo větší území). Na předem domluveném místě na území nepřítele se pak části vojska spojily. Jižní a severní křídlo Dagobertovy armády, kterou tvořila vojska franských Alamanů a Langobardů, dosáhlo vítězství, a odvedlo velký počet zajatců. Austrasijci ve středním a hlavním proudu Dagobertovy armády oblehli pevnost Wogastisburg, kde zůstal veliký počet slovanských Vinidů (mylné pojmenování pro slovanské kmeny). Po třech dnech došlo k bitvě, v níž byl pobit velký počet obléhatelů. Zbytek Dagobertových vojsk se dal na útěk, a ponechal na místě výzbroj a výstroj. Po porážce franských vojsk Slované opakovaně útočili na Durynsko. Sámova říše se rozrostla (připojil se k ní např. lužickosrbský vévoda Dervan) a stala se významným regionálním uskupením.

KDE LEŽEL WOGASTISBURG?

Přesná lokalizace hradiště je dnes zřejmě nemožná. Z Fredegarovy kroniky se dozvídáme pouze jeho jméno, funkci (castrum – trvale opevněné místo) a umístění kdesi ve směru postupu austrasijského vojska.

V poslední době čeští historikové a archeologové upozorňují na lokalitu vrchu Rubín u Podbořan v severozápadních Čechách. Jejich tvrzení je podpořeno archeologickými nálezy (ostruhy, šipky a další) slovansko-avarského typu ze 7. století.

Další indicie je směr protiútoku Slovanů do Durynska. Letopisec píše, že "po třídenním neúspěšném boji byli četnější z vojska Dagobertova mečem pobiti a potom úprkem se vracejí do svých sídel. Potom vpadnou Venedi do Durynska a ostatních krajů království Franků pustošit". Na základě těchto indicií se pokoušel lokalizovat Wogastisburg autor literatury faktu Miroslav Ivanov. Vycházel z toho, že Wogastisburg byla pohraniční pevnost. Tu hledal někde u česko-německých hranic poblíž Durynska na českém území (Úhošť u Kadaně) i na německém území, kde tehdy žili Slované, přesněji slovanští Srbové.

Slovenský historik Matúš Kučera ji lokalizoval na základě historické analýzy geografické, vojenské, archeologické i jazykového původu na území Bratislavské brány lokalizovatelné v prostorech obou břehů Dunaje až po děvínský pevnostní uzel, původem slova burgus označujícím pevnost mezi barbarským a římským světem, kde měl sídlo významný slovanský kníže Braslav nebo Předslav a zvali jej sídlem Braslavovým, tedy braslau burgus, kde hostí kupce, z germánskeho jazyka wo gastis burgus. Tolik o Wogastisburgu zmiňuje Wikipedie.

A JAK JSME TEDY ŠLI NA WOGASTISBURG?

Po zralé úvaze, že jednodenní výlet do Bratislavy je utopie a v minulosti jsme již několikrát přes Úhošť u Kadaně šli, jsme se rozhodli navštívit lokalitu na vrchu Rubín nedaleko Podbořan.

Z Ústí nad Labem jsme vyjeli ráno rychlíkem do Chomutova a dále autobusem do Krásného Dvora. Prohlédli jsme si z venku zámek a prošli anglickým parkem k perfektně opravenému vyhlídkovému gotickému templu. U Červené hájenky jsme opustili areál parku a po zelené TZT jsme přes obce Buškovice a Hlubany s opravenou tvrzí došli do Podbořan. Po načerpání sil v místní restauraci Růže jsme prošli až na konec města, kde jsme odbočili na cyklotrasu č. 3080, která nás dovedla až ke značené odbočce na vrch Rubín.

ROZHLEDNA NA RUBÍNU

Po zpevněné cestě jsme vystoupali na vrchol kopce vysokého 352 m, kde stojí v září 2018 postavená rozhledna. Dřevěná konstrukce svým vzhledem připomíná dávné hradiště a byla postavena z 500 ks dubových klád pocházejících z Doupovských hor. Základna věže má rozměr 4 x 4 m. První patro se nachází ve výšce 2,85 metrů a dostanete se do něj po 13 schodech. Výška věže je 7,33 metrů. Z vyhlídkové věže je výhled na Krušné hory, Doupovské hory, České středohoří a jihozápadní část Ústeckého kraje. Vrch Rubín patří mezi nejvýznamnější archeologické lokality v Čechách, o jehož historii se více dozvíte na informačním panelu umístěném uvnitř rozhledny.

Po prohlídce hradiště jsme se po stejné cestě vrátili do Podbořan, odkud jsme vlakem dojeli zpět do Ústí nad Labem. Výlet nebyl příliš náročný, s malým převýšením byl dlouhý 21 km.

Fotografie k článku:

Členové odboru KČT Loko Ústí nad Labem před zámkem Krásný Dvůr. Vyhlídkový gotický templ. Členové odboru KČT Loko Ústí n. L. před opravenou tvrzí v obci Hlubany. Vrch Rubín s rozhlednou, kde se právě konala akce pouštění draků. Skupina turistů odboru KČT Loko Ústí n. L. před rozhlednou na vrchu Rubín. Výhled z rozhledny na Krušné hory, Doupovské hory, České středohoří a jihozápadní část Úste Turisté odboru KČT Loko Ústí n. L. čekají před nádražím v Podbořanech na autobus.

Dostupnost po značených trasách:

Lesoparkem v Krásném Dvoře (přírodní památka) procházejí místně značené okruhy.


Z Krásného Dvora vede od zámeckého parku přes Hlubanskou tvrz zelená trasa v délce cca 7 km do Podbořan. Zelená pak dále pokračuje na rozhlednu v Kryrech.


Na rozhlednu Rubín nacházející se severovýchodně od Podbořan zatím nevede značená turistická trasa, ale přímo pod Rubínem prochází cyklotrasa č. 3080 v tomto úseku z Podbořan do Čejkovic.


Pozn.: O značené trasy v Ústeckém kraji pečují dobrovolní značkaři Klubu českých turistů.

Související odkazy:

MAPAODBOR KČT
KOMENTUJ

Komentáře k článku:

Máte-li k článku zajímavou doplňující informaci, připojte ji jako komentář:

K tomuto článku zatím nejsou komentáře.

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

PARTNEŘI TURISTICKÉHO MAGAZÍNU: